• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Logolink OP VVV hor barva cz
×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Výtvarná soutěž - Ostrava žije baseballem

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Žáci naší školy se začátkem září zúčastnili výtvarné soutěže "Ostrava žije světovým baseballem". Soutěž se konala u příležitosti ME v baseballu mužů v Ostravě. Úkolem bylo výtvarně ztvárnit hru baseballu a její pravidla.

Výtvarný projekt " Žiju sportem"

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Z důvodu estetizace prostor školy byl vytvořen projekt „ Žiju sportem“. Výtvarní pedagogové, kteří jsou zároveň tvůrci a vedoucí tohoto projektu, si stanovili několik hlavních záměrů. Především vytvořit ve škole takové prostředí, ve kterém se žáci i pedagogové budou cítit dobře. Zapojit do výzdoby školy žáky tak, aby se cítili součástí školy.

Běh naděje

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Již podruhé se v Ostravě - Porubě konala nová sportovně společenská a humanitární akce, inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny - Běh Terryho Foxe, která v ČR probíhala v letech 1993 - 2007 a na níž Běh naděje volně navazuje.

Dětský svět vědy a techniky

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Dne 5. 9 . žáci 2.A a 2.B třídy navštívili právě otevřenou budovu v Dolní oblasti Vítkovice, aby si jako první osahali zbrusu nový "Dětský svět vědy a techniky". A tak se na chvilku stali prodavači v supermarketu, lékaři na operačním sále, kuchařkami, obsluhovali jeřáb, stavěli vodovodní potrubí nebo se proháněli "dole v dole".

Historie školy

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Naše základní škola začala svou historii psát v roce 1956 jako 2. Základní škola v Porubě v provizorních prostorách MŠ na Nerudově náměstí.

V současné školní budově bylo vyučování slavnostně zahájeno 1. září 1957 a prvním ředitelem školy se stal pan Maxim Horák.

V počátcích své působnosti škola vzdělávala žáky v 35 třídách, kolektiv zaměstnanců školy tvořilo 42 učitelů, 8 vychovatelek, 7 pracovnic školní jídelny a 9 správních zaměstnanců.

Po roce 1989 ZŠ Porubská 832 pokračovala v tradici sportovních atletických tříd.

V roce 2006 přijala základní škola za svůj školní vzdělávací program s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V praxi to znamenalo zvýšení hodinové dotace TV ze 2 na 4 hodiny týdně. Podařilo se nám uzavřít dohody se sportovním zařízením SAREZA a naši žáci v rámci TV absolvují hodiny nejen v prostorách naší školy, ale zdokonalují se v plavání, bruslení a dalších sportech právě na sportovištích SAREZY.

V roce 2007 došlo k osamostatnění oddílu Atletiky Poruby od TJ VOKD. To sebou přineslo řadu vítaných změn a dnes již můžeme říci i možností. Za vzájemné podpory školy a oddílu se podařilo vytvořit jedno z nejlepších atletických středisek v České republice, které bylo v roce 2010 zařazeno mezi TOP 5 středisek v ČR!

Našimi největšími úspěchy z posledních let v rámci přípravy skvělých žáků a atletů jsou:

Nikol Ogrodniková – bronzová z ME juniorů 2007 ve víceboji a jedna z nejlepších juniorských oštěpařek světa.

Počet překonaných českých rekordů našimi svěřenci lze počítat na desítky! Poslední držitelkou rekordu ČR byla Nikol Šebestíková v běhu na 100m překážek žákyň z roku 2009.

Od roku 2006 až po dnešek škola prošla a průběžně prochází řadou rekonstrukcí. Došlo k výměně elektroinstalace, oken, provedla se výměna střešní krytiny, došlo k rekonstrukci toalet a v roce 2011 se slavnostně otevřel plnohodnotný atletický stadion.

 

Dotace a granty

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Účelové dotace 2018

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2018

V roce 2018 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2018

Cílem projektu je uspřádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 110.000,-Kč

       • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2018 II.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 405.000,-Kč

3. Systematický rozvoj gramotnosti žáků.

Cílem projektu je posílení informační, přírodovědné, čtenářské a jazykové gramotnosti žáků a učitelů.

Částka: 540.000,-Kč

Účelové dotace 2017

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2017

V roce 2017 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2017

Cílem projektu je uspřádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 110.000,-Kč

  • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2017

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 323.000,-Kč

Dotace a granty 2016

Dotace a granty 2015

Dotace a granty 2014

Školní hřiště

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Školní hřiště bylo slavnostně otevřeno dne 31.5.2011 za přítomnosti delegátů MO Poruby a několikanásobného
olympionika Tomáše Dvořáka. Hřiště slouží přednostně pro sportovní činnost ZŠ Porubské 832 a ZŠ Generála Škarvady. 
Následně je správa hřiště zajišťována správcem po předchozí telefonické dohodě.

Více info, včetně kontaktů na odkazu níže.

rad

 hriste

 

šk h

 

 

 

 

Školská rada

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

V roce 2005 byla na naší škole zřízena školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Má šest členů. Dva zástupce jmenoval zřizovatel, dva zástupci volili zákonní zástupci a dva volili pedagogičtí
pracovníci školy. Členová školské rady se scházejí dvakrát až třikrát.

ŠVP

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Zaměření školy

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dlouhodobou snahou o inovaci pedagogického procesu, snahou využít nové metody a formy práce, do úvahy byly brány i tradice školy a její specifika, která ji odlišují od ostatních. Základní škola Porubská 832 se již od 70. let 20. století zaměřila na výchovu sportovně nadaných dětí i těch, pro které je pohyb přirozenou součástí života.

Naším sportem zaslíbeným se stala atletika. Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme se sportovním oddílem Atletika Poruba. Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, propagujeme myšlenku trvalého ovlivňování jeho zdraví.

„Non scholae, sed vitae discimus.“
Neučíme se pro školu, ale pro život.
Seneca

Naše škola je otevřená všem dětem, rodičům i celé veřejnosti a to nejen obsahem vzdělání, respektováním žáka jako samostatné osobnosti, širokou nabídkou zájmových útvarů, diferencovaným přístupem k žákům, společnými prožitky učitelů, žáků i rodičů, tak i zapojením školy do veřejného života ve městě, tvůrčím přístupem k práci, podporou samostatného rozhodování a myšlení žáků, spřízněnost s přírodou a jejími zákony.

Významné je i úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností dětí, zvláště je důraz kladen na využití jazyka v praxi. Důraz klademe i na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy naší školy běžné. Žáci využívají multimediální pracovny vybavené mimo jiné i interaktivními tabulemi.

Za velmi důležité považujeme i snahu o naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu, o jeho uplatňování v běžném životě. Snažíme se podnítit v dětech zájem o estetické a kulturní prožitky, o veřejné věci, které se jich bezprostředně týkají.

Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Pro zdárný vývoj dětí je důležité i zařazení dětí s poruchami učení do běžné výuky, individuální práce s nimi.

Důležitou úlohu plní v oblasti vzdělávání žáků činnost školní družiny a  jejich zájmové aktivity.

Dokument ŠVP "Škola plná života a sportu" je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 8

Včerejší návštěvy 50

Návštěvy tento měsíc: 1589

Celkový počet návštěv: 120861