×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Školní poradenské pracoviště

Publikováno v sekci Škola

Školní poradenské pracoviště (ŠPP), Základní škola Porubská 832, Porubská 12/832 70800 Ostrava –Poruba příspěvková organizace, tvoří školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, kteří se podílejí na poradenských službách v rámci školy. Některé odborné pozice vznikly a jsou spolufinancovány EU v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212.

ŠPP zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické služby. Integruje poradenské služby školy s službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, orgány péče o dítě).

Podmínkou pro poskytnutí školské poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• prevenci školní neúspěšnosti
• kariérové poradenství
• podporu vzdělávání nadaných žáků
• péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole
• primární prevenci sociálně patologických jevů
• metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
• spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Činnost ŠPP zajišťují:

Speciální pedagog

Školní psycholog

Výchovní poradci

Školní metodik prevence

DDD

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 7

Včerejší návštěvy 54

Návštěvy tento měsíc: 864

Celkový počet návštěv: 133072