Projekty - Dotace - Granty

Doučování žáků škol

ÚČELOVÉ DOTACE 2023

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2023

Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 

1. Škola plná života a sportu 2023

Cílem projektu je uspořádání šesti velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 120.000,-Kč

 

 2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2021 VII.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 450.000,-Kč

 

3. „Kariéra 2023“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

 

4. Podpora čtenářství 2023

Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti v rámci hodin i nad rámec běžné výuky s přesahem na vzděláváni pedagogických pracovníků v kritickém myšlení a mediální výchovy během roku 2023.

Částka: 60.000,-Kč

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2022

 

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2022

Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 

1. Škola plná života a sportu 2022

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 100.000,-Kč

 

 2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2021 VI.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 350.000,-Kč

 

3. „Kariéra 2021“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

 

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2021

 

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2021

Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2021

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 70.000,-Kč

 

 2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2021 V.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 500.000,-Kč

 

3. „Kariéra 2021“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

 

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

„Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.“

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy. Statutární město Ostrava bude působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. 

www.talentova.cz

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

 

        Restart

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s možnou diseminací do dalších sousedních krajů.

V projektu se proto zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků (dále PP) napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, zapojujeme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivita PP bude podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu edukace (a to i po skončení projektu).

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0004

 

 Učíme se podnikat

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků v oblasti podnikání, založení fiktivní firmy a orientace v tržním prostředí s cílem zlepšení klíčových kompetencí u žáků a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání a získání praktické zkušenosti v této oblasti. Projekt je primárně určen pro cílovou skupinu žáků 2. stupně základních škol Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055.

 

Nová šance - NOŠA (šablony)

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči žáků.

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002829

 

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání, zvláště žáků ze socioekonomicky zvýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zlepšení jeho kvality, rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a interní mentoring, podpora rozvoje pedagogických pracovníků škol a budování kapacit pro poskytování a přijetí kolegiální podpory.

Žadatel projektu je Společnost pro kvalitu školy a naše škola je nefinančním partnerem projektu

Doba trvání – 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

 

Nová šance II – NOŠA (šablony)

Cílem projektu personální podpora na školách a vzdělávání pedagogů.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010854

Žijeme v digitálním světě

Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 14 základních škol v Moravskoslezském kraji.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012324

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2020

 

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2020

V roce 2020 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2020

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 90.000,-Kč

    • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2020, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2019 IV.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 400.000,-Kč

3. Podpora přírodovědného vzdělání na Porubské 832

Cílem je posílit přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků. Vytvořit materiálně- přírodovědné podmínky zaměřené na fyzikální a chemické jevy za podpory čtenářské gramotnosti v prostředí školy.

Částka: 300.000,-Kč

4. „Kariéra 2020“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2019

 

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2019

V roce 2019 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2019

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 80.000,-Kč

    • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2019 III.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 400.000,-Kč

 

 

 

Dotace a granty 2016

Dotace a granty 2015

Dotace a granty 2014

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy