Školní speciální pedagog

Mgr. Kateřina Kopřivová

e-mail: katerina.koprivova@zsporubska.cz
tel: +420 731 501 305
Konzultační hodiny: je možno domluvit telefonicky, emailem

 

Mgr. Barbora Lukasová

e-mail: barbora.lukasova@zsporubska.cz
tel: +420 596 911 496
Konzultační hodiny: je možno domluvit telefonicky, emailem

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG ZAJIŠŤUJE NA ŠKOLE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

 • Diagnostické a intervenční činnosti
 • Identifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, anamnézy).
 • Individuální (krátkodobá, dlouhodobá) či skupinová práce se žáky (reedukace specifických poruch učení).
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.
 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy.
 • Metodické a koordinační činnosti
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
 • Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů.
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace činností asistentů pedagoga na škole

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy