INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM A KE ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

 

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM A KE ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022 

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení
a k testování
 zaměstnanců 

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti,  ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření, se s účinností  od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To také znamená, že: 

povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance se ruší  a školy KHS nekontaktují, 

školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový  kontakt, 

školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření  s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská  zařízení oprávněny předávat osobní údaje), 

zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/ již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

 

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského  zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské  zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě  nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona  č. 258/2000 Sb.), 

škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka  vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy  o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.  Do doby vyzvednutí či opuštění školy musí být tento žák izolován od ostatních žáků. 

 

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst  a nosu.

Pro zopakování uvádíme výjimky z povinného nošení ochranného prostředku, které jsou relevantní pro  školy a školská zařízení. Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuti

žáci, pokud jsou usazeni, a je současně přítomno pouze 50 žáků,

 s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník při poskytování  vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu  podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,

s účinností od 15. 2. 2022 pedagogický pracovník při poskytování  vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu  uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270  dní nebo byl očkován posilovací dávkou,  

další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti  po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, 

 žáci  v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného  prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 

pedagogický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter  neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),  pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se  závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav  neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor  nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření  kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však  povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je  v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně  uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 

 

Odkazy zde:

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách  a testování zaměstnanců (ZDE

Nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku  k zakrytí úst a nosu (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE),  a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE)

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy