Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020 

Vážení rodiče našich žáků.

·         Je zavedena plošná povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) ve vnitřních prostorách (včetně tříd).

·         Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

·         Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení není umožněn.

 

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná.

OD

DO

FORMA VÝUKY

TŘÍDY

30. 11. 2020

04. 12. 2020

PREZENČNĚ

(běžný režim ve škole)

7. A, 7. B. 7. C,

 8. A, 8. C,

9. A, 9. B, 9. C,

30. 11. 2020

04. 12. 2020

DISTANČNĚ

(přes G-Classroom a G-Meet)

6. A, 6. B, 6. C,

8. B

07. 12. 2020

11. 12. 2020

PREZENČNĚ

(běžný režim ve škole)

6. A, 6. B, 6. C,

8. B,

9. A, 9. B, 9. C,

07. 12. 2020

11. 12. 2020

DISTANČNĚ

(přes G-Classroom a G-Meet)

7. A, 7. B. 7. C, 

8. A, 8. C,

14. 12. 2020

18. 12. 2020

PREZENČNĚ

(běžný režim ve škole)

7. A, 7. B. 7. C,

 8. A, 8. C,

9. A, 9. B, 9. C,

14. 12. 2020

18. 12. 2020

DISTANČNĚ

(přes G-Classroom a G-Meet)

6. A, 6. B, 6. C,

8. B

21. 12. 2020

22. 12. 2020

PREZENČNĚ

(běžný režim ve škole)

6. A, 6. B, 6. C,

8. B,

9. A, 9. B, 9. C,

21. 12. 2020

22. 12. 2020

DISTANČNĚ

(přes G-Classroom a G-Meet)

7. A, 7. B. 7. C, 

8. A, 8. C,

 

·         Odpolední vyučování TV je do odvolání zrušeno!

·         Vyučování TV od 7:00 – 7:45 zrušeno!

·         Vyučování TV a HV během dopoledne bude nahrazeno jinou činností.

·         Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

·         Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu.

·         Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu.

·         Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd.

·         Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd), se povinně vzdělávají distančním způsobem.

·         Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

·         Příchod do školy od 7:40 hlavním vchodem.

·         Žáci budou vpuštěni do školy 7:40, kde se v šatně převlečou a půjdou do své třídy. U vstupu do školy musí mít již nasazenou roušku. Je nutné, aby každý žák měl ve své aktovce čistou nepoužitou roušku v igelitovém sáčku na výměnu.

·         Žáci jsou povinni si dezinfikovat ruce.

 

Školní družiny:

Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

Z organizačních důvodů jsem rozdělila žáky do jednotlivých oddělení dle rozpisu. Žádám zákonné zástupce, aby zvážili přítomnost dítěte ve školní družině. Není v našich silách organizačně zajistit úplnou homogenitu třídy a to především na 4. ročníky.

Dále žádám zákonné zástupce, aby zvážili přítomnost dítěte v ranní školní družině z důvodu personálního zabezpečení a dodržení homogenní skupiny.

 

třídy

paní vychovatelka

1. A

Soňa Pavelková

1. B

Mgr. Vladimíra Helešicová

2. A + (4) 2. C

Zoja Škárková

2. B + (9) 2. C

Milena Jedličková

3. A

Bc. Eva Glombová

3. B + 3. C

Anna Mokrošová

4. A, B, C

Dle aktuálních personálních možností


Školní stravování od pondělí 30. 11. 2020:

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

• Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:

▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou.

·         Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

·         Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Od 30. 11. 2020 je NUTN0 přihlásit stravu žáků a pedagogických pracovníků naší školy.

1.      Musíte žáka ke stravě přihlásit a to buď během dne 27. 11. 2020 telefonicky, emailem nebo na www.strava.cz

2.      Prodej stravy na měsíc prosinec bude 27. 11. od 7:00-8:00 a 30. 11 od 7:00-8:00.

3.      Poslední možné přihlášení je 27. 11. 2020 do 14:00 hodin.

4.      Výdej pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně dle aktuálního rozpisu ve škole. 

5.      Výdej pro distančně vzdělávající žáky bude umožněn do jídlonosičů a to následovně:

·         od 13:30 – 14:00 bočním vchodem – vstupem od ŠD.

·          Přihlášení zaměstnanci a důchodci mají výdej stravy od 11:20 -11:40 hodin. ŽÁDÁME VŠECHNY O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Odkazy na dokumenty MŠMT Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

 

V Ostravě dne 24. 11. 2020                                                                                                    Mgr. Hana Petrová, ředitelka školy

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy